Api

Các chuyên gia

Ousmane Dione

Giám ??c Qu?c gia Ngan hàng Th? gi?i t?i Vi?t Nam

Achim Fock

Giám ??c ?i?u ph?i danh m?c và Ho?t ??ng d? án, Ngan hàng Th? gi?i t?i Vi?t Nam

Keiko Inoue

Program Leader for Human Development

Xem t?t c? các chuyên gia Arrow

K?t n?i v?i chúng t?i

Tin t?c và S? ki?n

Api
Api

Chuyên ??

27 Tháng 9 N?m 2017

Giáo d?c và ?ào t?o nhan l?c ph?c v? c?i cách h? th?ng y t? t?i Vi?t Nam

D? án s? góp ph?n t?ng c??ng c? s? l??ng và ch?t l??ng ngu?n nhan l?c y t? tuy?n c? s? ? nh?ng vùng khó kh?n.

13 Tháng 7 N?m 2017

Kinh t? tích c?c, tri?n v?ng trung h?n ?n ??nh

Báo cáo m?i ghi nh?n chuy?n bi?n kinh t? tích c?c, d?n l?y l?i ?à t?ng tr??ng, và g?i y chính sách nh?m x? ly tr? ng?i t?ng tr??ng có tính ch?t c? c?u.

22 Tháng 5 N?m 2014

Báo cáo Vi?t Nam 2035

Báo cáo phác th?o con ???ng ?? Vi?t Nam tr? thành m?t qu?c gia giàu có và hi?n ??i, mang l?i s? th?nh v??ng cho m?i ng??i ??n n?m 2035.

N?ng l??ng 5 Tháng 4 N?m 2012

D? án Th?y ?i?n Trung S?n: ?áp ?ng nhu c?u th?y ?i?n ngày càng t?ng

D? án s? ?óng góp thêm 1.055 GWh vào l??i ?i?n qu?c gia, và t?o vi?c làm, cung c?p các d?ch v? c? b?n cho h?n 2.000 ng??i dan s?ng ? khu v?c d? án.

7 Tháng 2 N?m 2012

Vi?t Nam: Tr??c và sau th?c hi?n d? án do Ngan hàng Th? gi?i h? tr?

M? hình phát tri?n c?a Vi?t Nam giúp hàng tri?u ng??i thoát nghèo và c?i thi?n ??i s?ng ng??i dan. M?t s? k?t qu? ??t ???c nh? các d? án do Ngan hàng Th? gi?i h? tr?

K?t n?i v?i chúng t?i

??ng ky ?? nh?n b?n tin ?i?n t?

Th?ng tin thêm

Liên h? v?n phòng qu?c gia

Hà N?i, +84.2439346600
T?ng 8, Tòa nhà 63 Ly Thái T?, Hà N?i, Vi?t Nam.
[email protected]
Washington, +1 202-473-4709
1818 H Street NW, Washington, DC 20433
[email protected]
119| 148| 317| 259| 252| 622| 358| 734| 206| 178|